Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

GEP: El programa d’innovació educativa Generació Plurilingüe 

GEP: El programa d’innovació educativa Generació Plurilingüe 

El curs 2017-2018 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents dels centres participants amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera reben formació sobre enfocaments CLIL i ÉMILE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès i francès, respectivament). Els equips directius, al seu torn, reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

A FEDAC LLEIDA vam entrar al programa el curs 2019-20, aquest primer curs un equip impulsor de docents de les etapes d’educació primària i secundària van iniciar la formació GEP 1 i van estar treballant en la planificació estratègica i en la redacció del pla d’actuació per tal d’incrementar les hores d’exposició a la llengua anglesa dels alumnes de l’escola. El primer any també es van implementar a l’aula diferents accions, resultat de la formació. 

El següent curs, el 2020-21 van incrementar-se a l’escola les hores de matèries que es feien en llengua anglesa a les etapes d’educació primària i va millorar-se la implmentació de les 10h setmanals que es fan en anglès a l’etapa d’educació infantil. També, els 4 membres de l’equip impulsor van participar en la formació GEP 2 en la què es va aprofundir en el treball per projectes i el treball colaboratiu, a partir d’aquesta formació van introduir-se nous projectes interdisciplinars a les etapes d’educació primària i secundària. 

I finalment, aquest curs 2021-22 s’ha continuat amb la implementació de nous projectes i s’ha treballat en la millora de totes les noves actuacions introduides a les 3 etapes per tal de millorar la capacitat comunicativa en llengua anglesa de tot el nostre alumnat. L’equip impulsor ha redactat la memòria final del programa i valora molt positivament tots els aprenentatges i les millores considerables que s’han implementat a l’escola.

Si voleu conèixer alguns dels projectes que hem fet els trobareu aquí: 

Projectes Primària: 

GEP 1: The Seu Vella

GEP 2: Catalan Modernism

GEP 3: Let’s Travel to a Country in the UK

Projectes ESO: 

GEP 1:  Pixel art and Literature Classics

GEP 2: Draw my History

GEP 3: PodcART i Draw the history

Els objectius del programa estan detallats a continuació:

OBJECTIUS DEL PROGRAMAALUMNAT
Millorar la capacitat de comunicar-se en llengua estrangera

Desenvolupar competències segle XXI (bàsiques, pensament, personals)

Adquirir estratègies per a un aprenentatge autònom, interdisciplinar i global.

Utilitzar la tecnologia per aprendre llengües i construir coneixement.


PROFESSORAT
Impartir continguts en llengua estrangera (AICLE) 

Dissenyar projectes (PBL amb base tecnològica i orientació social) 

Treballar en equip (tandem teaching) 

Millorar la competència en llengua estrangera.


EQUIP DIRECTIU
Oferir, de manera progressiva, matèries no lingüístiques en llengua estrangera.

Facilitar la cooperació docent, especialment entre el professorat de matèria i l’especialista de llengua estrangera.

Intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres centres. 

Afavorir la implicació de la comunitat educativa en el projecte lingüístic plurilingüe del centre.