Vallcalent, 40 - 25006 Lleida

973 28 25 63

PROJECTE BRÚIXOLA: NOU PROJECTE D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA-PROFESSIONAL A L’ESCOLA FEDAC LLEIDA

PROJECTE BRÚIXOLA: NOU PROJECTE D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA-PROFESSIONAL A L’ESCOLA FEDAC LLEIDA

A l’escola FEDAC Lleida es treballa l’orientació acadèmica-professional a tots els cursos d’educació secundària per tal de garantir un procés d’orientació individualitzat, que tingui en compte les preferències vocacionals i que constantment revisi la informació sobre el mercat laboral i els itineraris d’estudis postobligatoris. En aquest context, i amb l’ajuda de les Fundacions Bertelsmann i Empieza Por Educar (Exe), durant el curs 2020/21 s’ha impulsat el programa pilot “Escoles Que Inspiren”, pioner a Catalunya i en l’àmbit estatal, i que complementa el nostre projecte d’orientació acadèmica-professional. 

L’evidència científica en matèria educativa afirma que l’orientació acadèmica-professional a l’ESO és un procés necessari per a poder acompanyar l’alumnat de manera equitativa i exitosa, però, no tan sols des del centre educatiu, aquest procés ha d’incloure els diversos agents que impacten en la vida de cada alumne i alumna: família, barri, ciutat, entitats i institucions amb les quals es col·labora…, A l’escola FEDAC Lleida, l’equip orientador guia aquest procés i vetlla perquè atengui les necessitats de tothom i, per tant, perquè sigui inclusiu. De la mateixa manera, es comunica constantment amb les famílies i està informat contínuament de les noves oportunitats laborals i sortides acadèmiques postobligatòries. Aquest equip es conforma dels tutors i les tutores, així com, de dos gabinets psicopedagògics. El primer gabinet treballa en les etapes d’infantil i primària, per la intervenció i el diagnòstic, i també vetlla per impulsar actuacions d’innovació que s’enfoquin en potenciar els talents de cada alumne i alumna a través de l’atenció individualitzada, els projectes del centre i les matèries complementàries, entre moltes altres actuacions. Aquest procés d’acompanyament, d’autoconeixement dels talents propis, de lideratge individual i col·lectiu, culmina i es consolida amb el projecte Brúixola a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, on l’equip d’orientació el conformen tutors i tutores, així com, un segon gabinet psicopedagògic. 

Davant un context on l’orientació acadèmica-professional és un element important per garantir l’èxit en la tasca que es du a terme a l’ESO, des de les fundacions Bertelsmann i Empieza Por Educar (Exe) es va seleccionar l’escola FEDAC Lleida com un dels 20 centres educatius catalans per a dur a terme el programa pilot “Escoles Que Inspiren” durant el curs escolar 2020/21. A través del programa s’ofereix als centres diferents tipologies d’eines i formacions amb la finalitat de millorar els seus processos d’orientació a través d’un model de referència. 

El programa Escoles Que Inspiren s’emmarca en les 10 claus del Model Xcelence per garantir una orientació acadèmica-professional de qualitat (les podeu veure a la imatge, a la dreta). 

Aquestes claus esmenten un marc de qualitat amb el que treballar, però, a més, ajuden als centres a fer una diagnosi de l’estat del seu procés d’orientació per guiar el procés de millora. 

D’altra banda, el programa Escoles Que Inspiren ofereix una plataforma telemàtica de formació que ajuda a la CEAP (Coordinadora d’Estratègies Acadèmiques i Professionals), a submergir-se en una formació al llarg de tot el curs escolar que li permet obtenir diversos recursos i treballar-los amb la comunitat educativa i els agents externs al centre. La figura de la CEAP permet que s’articuli el programa a l’escola i és el nexe entre la formació i l’aplicació dels continguts. 

Tenint en compte com és d’important incloure i comunicar-se amb totes les persones que impacten en la vida de l’alumnat del centre, les 10 claus del Model Xcelence impulsen el projecte Brúixola de l’escola perquè potenciï aquests canals de comunicació i, també, per crear espais de trobada on es puguin compartir i debatre idees i actuacions. És per això que durant el curs s’han realitzat tres comitès, amb la intenció de dur a terme un seguiment col·lectiu i col·laboratiu dels nous objectius i indicadors del projecte Brúixola a l’ESO.  Els comitès han estat limitats a sis persones, a causa de les restriccions en les trobades presencials, i els han compost: la presidenta de l’AFA, docents del claustre, membres de l’equip orientador i de l’equip directiu, així com alumnes de l’últim curs d’ESO. 

El projecte Brúixola ha integrat dos nous objectius principals, aquests pretenen vetllar per acompanyar a l’alumnat en dues àrees específiques: el treball de les competències socials i emocionals, així com, la creació de noves activitats d’orientació a través de la transversalitat, és a dir, a través de diferents matèries i jornades amb professionals. : 

  1. Crear projectes, actuacions i recursos perquè l’alumnat pugui fer una millor immersió en les diverses àrees i branques acadèmiques i professionals.
  2. Facilitar dinàmiques i accions que potencien l’aprenentatge de les competències socioemocionals per una millor inclusió al món acadèmic no-obligatori i al món professional.

Com a exemple d’actuació del primer objectiu es va dur a terme una xerrada telemàtica amb professionals de diversos àmbits. Aquesta va estar dinamitzada per la fundació Exe, durant la primera hora de la sessió, en la qual l’alumnat va treballar sobre referents, expectatives i presa de decisions. La segona hora, van fer arribar preguntes als professionals i van escoltar les seves experiències. Com a exemple d’actuació vers el segon dels objectius es pot veure la següent taula; en la qual s’exemplifiquen les competències socioemocionals que es treballaran en els diferents cursos de l’ESO, a través de certes dinàmiques.

S1Conèixer i desenvolupar estratègies per saber què és l’autoestima i l’empatia i quin impacte té en les nostres vides. 
S2Valorar l’assertivitat i l’escolta activa a través de diferents eines, construint estratègies per millorar-lo col·lectivament.  
S3Desenvolupar dinàmiques on les habilitats socioemocionals estiguin al centre a través dels valors cooperatius. 
S4Establir estratègies per a descobrir, conèixer i prioritzar les opcions de futur que existeixen. Presa de decisions.

És important esmentar que al llarg de tot el procés de millora del projecte Brúixola s’ha comptat amb el suport i la mentoria d’un professional de la fundació Exe, el qual ha guiat els passos de la CEAP perquè estiguessin alineats amb els objectius del programa pilot en tot moment i, també, ha participat dels comitès i de la gestió d’algunes actuacions. 

Tot i que continuem en el procés d’avaluació final i aquesta encara no és conclusiva, podem garantir que l’impacte que té el programa Escoles Que Inspiren sobre el procés d’orientació de l’escola és rellevant i positiu. A més, cal considerar que és gradual i, per tant, les actuacions i accions dissenyades i proposades s’aniran implementant i actualitzant constantment perquè tinguin un impacte més significatiu per l’alumnat, any rere any. 

Projecte brúixola